Konsolideringspolicy för SH Pension

Till följd av kommande regelverksändringar som bland annat innebär strängare kapitalkrav finns ett behov av att förstärka Pensionskassans ekonomiska ställning, solvens. Utifrån ett kundperspektiv är det viktigt att kunna erbjuda en attraktiv produkt med en väl avvägd risknivå som ger en god återbäringsränta över tid.

I den nya konsolideringspolicyn är målnivån höjd från 105 % till 110 % och den övre gränsen i konsolideringsintervallet från 115 % till 120 %. Den nedre gränsen är oförändrad på 95 %. Den nya konsolideringspolicyn trädde i kraft 2018-01-01.