Dataskyddspolicy

Information om SH Pensions hantering av personuppgifter

SH Pension ansvarar som personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i verksamheten och bestämmer ändamålen med, och metoderna för, behandlingen. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är det bolag inom SH Pension som du har ingått avtal om försäkring och sparande med. Våra kunders förtroende är av yttersta vikt för oss, och SH Pension tar därför ansvar för att skydda din integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen och vi gör allt vad vi kan för att skydda dina personuppgifter från obehöriga.

 

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla försäkringar och tillhörande tjänster på ett tryggt och säkert sätt. Därför behöver vi exempelvis ditt personnummer för att säkert kunna identifiera dig och dina försäkringar, samt för att kunna lämna kontrolluppgifter avseende dina försäkringar.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att:

  • Förbereda försäljning och rådgivning till dig om försäkringar och tillhörande tjänster
  • Ingå och fullgöra avtal om försäkring och andra tillhörande tjänster
  • Göra riskbedömningar och beräkningar av premier och avgifter
  • Hantera ärenden, till exempel om du anmäler en skada eller vill ändra en försäkring
  • Följa lagar och regler, bland annat försäkringsrörelsereglerna
  • Utföra tester för att förbättra våra tjänster
  • Genomföra marknadsföring
  • Återförsäkra

 

I ovanstående ändamål ingår också att ta fram den statistik som vi behöver i verksamheten.

SH Pension behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för att kunna uppfylla de åtaganden vi har enligt avtalet med dig. Vi behöver också behandla uppgifterna för att vi är skyldiga att göra det enligt lag, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller när vi har ett berättigat intresse av att hantera dina uppgifter. Vi hanterar alltid dina uppgifter på ett säkert sätt och med sekretess enligt SH Pensions etiska regler.

 

Vilka personuppgifter inhämtar SH Pension om dig?

Vi inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga i försäkringsverksamheten, som t ex uppgift om ditt namn och din adress, ekonomisk situation, eller hälsa. Vi inhämtar också personuppgifter om medförsäkrade. I samband med försäkringsfall registreras också uppgifter om det som du ska få ersättning för. Dina personuppgifter är viktiga att behandla för att vi ska kunna tillhandahålla dig försäkring och tillhörande tjänster samt för att anpassa vår rådgivning till dina behov. Vilka uppgifter vi inhämtar beror på vilken försäkring eller tjänst vi avtalar om.

Personuppgifter samlas in från dig, men vi kan även samla in uppgifterna från en tredje part, som exempelvis vid gruppförsäkring där vi får uppgifter från din arbetsgivare som tecknar någon form av gruppförsäkring hos oss.

Vi inhämtar också personuppgifter från offentliga källor, exempelvis SPAR, eller liknande personregister.

 

Personuppgifter som vi delar med andra parter

För att kunna leverera våra tjänster och för att följa lagar och regler, behöver vi ibland dela dina uppgifter med andra försäkringsbolag eller med myndigheter, samt när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Vi ansvarar för och ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra underleverantörer som när vi själva behandlar dina uppgifter.

Om dina uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de används till. Till följd av att din försäkring hos oss har en lång löptid innebär det att SH Pension kan behöva lagra dina personuppgifter under en lång tid. Vi behöver även spara dina personuppgifter om det finns lagar som kräver det, eller för bevisning om vårt avtal med dig. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas av SH Pension och få ett utdrag om detta (registerutdrag). Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall. Du kan även begära att hanteringen begränsas eller invända mot hanteringen av dina uppgifter samt begära att de uppgifter du själv har lämnat till oss flyttas till någon annan (s.k. dataportabilitet).

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

Om du anser att vi hanterat dina uppgifter fel, kan du klaga hos oss eller till ansvarig tillsynsmyndighet – Datainspektionen.

 

Kontakt och dataskyddsombud

Om du vill utnyttja dina rättigheter eller har frågor om hanteringen av dina uppgifter kan du kontakta vår Försäkringsservice på telefonnumret nedan. Om du vill ha registerutdrag kan du kontakta oss via post på adressen nedanför.

Adress

Registerutdrag SH Pension
106 60 Stockholm

Telefon: 010 – 471 87 70

 

Dataskyddsombud

SH Pensions dataskyddsombud har till uppgift att kontrollera att SH Pension behandlar personuppgifter i enlighet med lagar och regler. Om du har synpunkter som du vill att Dataskyddsombudet får kännedom om så kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

E-post
dpo@shpension.se

 

*Med bolag i SH Pension menas Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening samt Svensk Handel Fondförsäkring AB.