Syftet med placeringsriktlinjerna är att fastställa hur Pensionskassan ska trygga sitt åtagande gentemot sina medlemmar. Tillgångarna ska därför förvaltas på ett aktsamt sätt med hänsyn till åtaganden. Tryggandet av åtagandet uppnås genom en god avkastning samtidigt som god riskspridning upprätthålls och en lämplig matchning av tillgångarna sker gentemot åtagandena.

Syftet uppnås genom att säkerställa att solvensgraden med en betryggande säkerhet inte understiger 104 procent dvs. det lagstadgade kravet på solvensmarginal. Det betyder att samtliga tillgångar ska överstiga försäkringsskulden med minst 4 procent. Utöver det är målet att maximera avkastningen för medlemmarna inom ramen för dessa riktlinjer.

Pensionskassans strategi är att arbeta med en riskdiversifierad portfölj med taktiska omallokeringar under löpande verksamhetsår. Syftet är att uppnå den av styrelsen bestämda långsiktiga målavkastningen. Pensionskassan ska välja tillgångar och kapitalförvaltare genom noggranna och systematiska urvalsmetoder. Vid omallokeringar ska relevant underlag ligga till grund för beslut av styrelsen.

Styrelsen fastställer en normalportfölj med tillåtna avvikelser som anger fördelningen av Pensionskassans tillgångar på olika tillgångsslag. Beslut om ändringar i Pensionskassans placeringstillgångar fastställs av styrelsen.

Fastställd normalportfölj

Tillgångsklass         Minimum (%) Normal-portfölj (%) Maximum (%)
Räntebärande   10 %   25 %    85 %
Aktier      5 %   40 %    60 %
Absolutavk. fonder      0 %   10 %    20 %
Fastigheter    10 %   20 %    30 %
Övriga tillgångar      0 %      5 %    25 %
Totalt      100 %

VD har inrättat ett placeringsråd som dels ger honom råd med anledning av det mandat som VD innehar och dels ger råd för styrelsen avseende förändring av allokering. Placeringsrådet ger råd till VD och styrelse för allokering av samtliga placeringstillgångar.

Månadsvis rapporteras till styrelsen en finansiell rapport med en bedömning av företagets solvenssituation . I rapporten redovisas också avkastning och vilka förändringar som skett i portföljen.