Vid klagomål

Har du synpunkter eller är du inte nöjd?
Som kund hos oss är din uppfattning om oss, våra tjänster och produkter mycket värdefulla. Vill du uttrycka en synpunkt, är du missnöjd med något eller vill du framföra ett klagomål är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan framföra dina synpunkter till vem som helst på SH Pension.

Klagomål som berör Svensk Handel Pensionskassa eller Svensk Handel Fondförsäkring ska framställas skriftligen till klagomålsansvarige:

Niclas Hemmander
Tfn: 010-471 87 71
niclas.hemmander@shpension.se

Är du missnöjd med en tjänst handläggs ditt ärende normalt av den som utfört eller underlåtit att utföra tjänsten. Är du missnöjd med vårt sätt att hantera ärendet övergår handläggningen till klagomålsansvarig person. Med klagomål avser vi ett konkret riktat krav eller ersättningsanspråk mot bolaget.

Hanteringstid
Vår målsättning är att så snabbt som möjligt besvara ditt klagomål. En bekräftelse på mottagande av klagomålet lämnas så snart som möjligt och ett besked om behandlingstid lämnas inom 14 dagar. För vissa enskilda klagomål kan ytterligare tid krävas för utredning. Vi kommer i dessa fall att meddela dig när svar kan väntas samt en förklaring till fördröjningen.

Dokumentation och uppföljning
Alla kundklagomål registreras och följs upp av klagomålsansvarig person som även löpande rapporterar dessa till VD och styrelsen. Vår målsättning är att ta tillvara våra kunders synpunkter och i möjligaste mån använda dessa för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

Om vi efter handläggning av ditt klagomål skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för prövning.

Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Klara Norra Kyrkogata 33, 112 22 Stockholm. Tel: 08-22 58 00, Fax: 08-24 88 91, Mejl: www.konsumenternasforsakringsbyra.se