Placeringsriktlinjer för Svensk Handel Pensionskassan

Syftet med placeringsriktlinjerna är att fastställa hur Pensionskassan ska trygga sitt åtagande gentemot sina medlemmar. Tillgångarna ska därför förvaltas på ett aktsamt sätt med hänsyn till åtaganden. Tryggandet av åtagandet uppnås genom en god avkastning samtidigt som god riskspridning upprätthålls och en lämplig matchning av tillgångarna sker gentemot åtagandena.

Syftet uppnås genom att säkerställa att solvensgraden med en betryggande säkerhet inte understiger 104 procent dvs. det lagstadgade kravet på solvensmarginal. Det betyder att samtliga tillgångar ska överstiga försäkringsskulden med minst 4 procent. Utöver det är målet att maximera avkastningen för medlemmarna inom ramen för dessa riktlinjer.

Pensionskassans strategi är att arbeta med en riskdiversifierad portfölj med taktiska omallokeringar under löpande verksamhetsår. Syftet är att uppnå den av styrelsen bestämda långsiktiga målavkastningen. Pensionskassan ska välja tillgångar och kapitalförvaltare genom noggranna och systematiska urvalsmetoder. Vid omallokeringar ska relevant underlag ligga till grund för beslut av styrelsen.

SH Pensionskassans styrelse ska i strategiska (långsiktiga) allokeringsbeslut fastställa ramarna för hur stor andel av de totala tillgångarna som får vara placerade i olika tillgångsslag. Varje tillgångsfördelning inom de fastställda ramarna ska ha en minimumvikt, normalvikt och maximumvikt. De strategiska allokeringsbesluten ska avse fördelning mellan följande tillgångsslag:

• Räntebärande placeringar, både svenska och globala

• Aktier, både svenska och globala

• Alternativa investeringar

• Fastigheter

Beslut om ändringar i Pensionskassans placeringstillgångar fastställs av styrelsen.

Fastställd normalportfölj

Tillgångsklass Minimum (%) Normal-portfölj (%) Maximum (%)
Räntebärande   10 %   30 %    75 %
Aktier     0 %   35 %    65 %
Fastigheter     15 %   25 %    35 %
Alternativa invest     0 %   10 %    30 %
Totalt    100 %  
       
         

Månadsvis rapporteras till styrelsen en finansiell rapport med en bedömning av företagets solvenssituation. I rapporten redovisas också avkastning och vilka förändringar som skett i portföljen