En pensionskassa kommer till!

Redan vid bildandet av Sveriges Allmänna Handelsförening år 1885 återfinnes i handlingarna att man bland annat önskade bilda en pensionskassa för föreningens ledamöter och deras efterlämnade änkor och barn samt hos ledamöternas anställda biträden. Det visade sig emellertid snart att man på grund av ledmöternas ålder och pensionskassan brist på anmälningar hade små utsikter att kunna träda i kraft, varför styrelsen nödgades låta arbetet med den blivande kassan upphöra. Den planerade ränte- och pensionskassan upphörde därefter enligt styrelsens beslut den 18 augusti 1890.

Tankarna på att bilda en pensionskassa kom sedan tillbaka i slutet av 1918 då man försökte bilda Sveriges Minuthandlares Riksförbunds Pensionskassa. Förslaget ansågs för dyrbart och lades till handlingarna. I maj månad 1922 togs pensionsfrågan upp på nytt. En köpman Svanbom från Götene hade anskaffat kalkyler och förslag till bildandet av en pensionskassa…

Läs hela historien om hur Köpmännens Pensionskassa bildades: KPKs historia berättad av Hugo Holmquist