Kassar

Välkommen till SH Pension

SH Pension har över 70 års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor. Vi är till för alla inom Svensk Handel – såväl ägare som anställda samt deras respektive. Hos oss får du tillgång till ett välfyllt sortiment av försäkringar och sparande för hela livet, allt från pensionsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar till butiksförsäkring. Tack vare låga administrativa kostnader, att vi arbetar i egen regi och i samarbete med andra leverantörer, kan vi erbjuda bra och prisvärda försäkringar.

De flesta av våra konkurrenter ägs av de stora bankerna med höga avkastningskrav och där höga vinster går till aktieägarna. Vi är ömsesidiga, ägda av våra kunder och våra vinster går tillbaka till våra kunder som återbäring. Vi har en stolt tradition med mycket konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och en uthållig återbäringsränta i toppklass!

Koncernen SH Pension består av Svensk Handel Pensionskassan, org.nr. 802005-5631 och Svensk Handel Fondförsäkring AB, org.nr. 516406-0310. Svensk Handel Pensionskassan är huvudföretag under varumärket SH Pension. Det helägda dotterbolaget Svensk Handel Fondförsäkring erbjuder fondförsäkringsförvaltning i egen regi samt gruppförsäkringsprodukter i egenskap som förmedlare.

 

En pensionskassa kommer till!

Redan vid bildandet av Sveriges Allmänna Handelsförening år 1885 återfinnes i handlingarna att man bland annat önskade bilda en pensionskassa för föreningens ledamöter och deras efterlämnade änkor och barn samt hos ledamöternas anställda biträden. Det visade sig emellertid snart att man på grund av ledamöternas ålder och pensionskassan brist på anmälningar hade små utsikter att kunna träda i kraft, varför styrelsen nödgades låta arbetet med den blivande kassan upphöra. Den planerade ränte- och pensionskassan upphörde därefter enligt styrelsens beslut den 18 augusti 1890.

Tankarna på att bilda en pensionskassa kom sedan tillbaka i slutet av 1918 då man försökte bilda Sveriges Minuthandlares Riksförbunds Pensionskassa. Förslaget ansågs för dyrbart och lades till handlingarna. I maj månad 1922 togs pensionsfrågan upp på nytt. En köpman Svanbom från Götene hade anskaffat kalkyler och förslag till bildandet av en pensionskassa…

Läs hela historien om hur Köpmännens Pensionskassa bildades: KPKs historia berättad av Hugo Holmquist